Op werkdagen, binnen 24 uur verzonden!
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Policy Copshop.nl

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op: 31 maart 2024

 

Wij zijn Copshop.nl. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens verwerken, opslaan en beschermen. Tenslotte geven wij aan welke rechten je hebt als wij jouw Persoonsgegevens verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website https://www.copshop.nl (de Website), onze online applicatie (de App) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

 

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

 

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

 

 

Hoe verkrijgen wij Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je een bestelling plaatst in de webshop, of wanneer je jouw e-mail adres invoert bij onze nieuwsbrief.

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan .

 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, voor welk(e) doeleinde(n) doen wij dat, en op welke grondslag?

Als je gebruik maakt van onze Website, Apps en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

 

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Dit doen we onder meer doordat we:

 • Juridische grondslagen hebben om jouw Persoonsgegevens te verwerken;
 • Jou informeren over de verwerking; en
 • Alleen data verwerken voor specifieke doelen, en niet meer dan daarvoor nodig is.

 

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens, (2) voor welke doeleinden, en (3) op basis van welke grondslagen wij verwerken.

 

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

 

 

(Persoons)gegevens

Doeleinde(n)

Grondslag

Contactgegevens:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– BTW nummer

Wij gebruiken deze gegevens om:
– Met jou contact op te nemen
– Met jou te corresponderen
– Onze Diensten te kunnen uitvoeren of leveren

Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht

Gegevens van partners of leveranciers:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer
– KvK-nummer
– BTW-nummer
– Betaalgegevens
– Facturen
– De aankopen bij leveranciers of partners

Wij gebruiken deze gegevens om:
– Met jou contact op te nemen
– Met jou te corresponderen
– Een dienst of product af te nemen
– De financiële administratie bij te houden


Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht

Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– De aankopen van de Diensten

Wij gebruiken deze gegevens:
– Om jou aanbiedingen te kunnen doen
– Om jou onze nieuwsbrief/updates te sturen. Je kan je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief/updates.

Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Toestemming

Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten:
– Correspondentie of chatgesprekken met jou
– IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om:
– Jou een optimale service te kunnen leveren
– De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren

Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht

 

 

Gerechtvaardigd belang

Voor de grondslag gerechtvaardigd belang maken wij een afweging tussen onze belangen enerzijds en jouw belangen, grondrechten en vrijheden anderzijds. Op die manier beoordelen wij of ons belang, om de Persoonsgegevens te verwerken, zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Deze gegevens zijn waardevol voor ons omdat het voor kan komen dat gegevens na een frauduleuze aankoop worden opgevraagd door de overheid..

Op basis van een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en risico’s, hebben wij de conclusie getrokken dat jouw privacybelang niet zwaarder weegt dan ons belang. Daarom menen wij een beroep te kunnen doen op ons gerechtvaardigde belang om deze Persoonsgegevens te verwerken.

Deze beoordeling is echter subjectief. Ben je het niet eens met de verwerking van jouw Persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang? Dan kun je hier altijd bezwaar tegen maken. Wij zullen de verwerking van jouw Persoonsgegevens dan opnieuw beoordelen, en mogelijk staken.

 

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

 

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. We zorgen ervoor dat degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij kunnen. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beveiligd met een tweestapsverificatie
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beveiligd met geheimhoudingsverklaringen

 

Wij controleren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op doeltreffendheid, en passen indien nodig ons proces aan. Op die manier zijn uw Persoonsgegevens altijd beschermd en toegankelijk bij een eventuele (technische of fysieke) storing.

 

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Hieronder volgt een lijst van de categorieën van Persoonsgegevens en de (functioneel omschreven) bewaartermijnen:

Categorie Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Contactgegevens

Wij bewaren jouw contactgegevens voor zo lang als nodig is om onze Diensten te leveren.

Gegevens van partners of leveranciers

Wij bewaren gegevens van partners of leveranciers voor zo lang als deze nodig zijn om onze Diensten te leveren.

Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden

Wij bewaren gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden voor zo lang als jij van deze Diensten gebruik wilt maken.

Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan onze Diensten

Wij bewaren inhoudelijke gegevens voor zo lang als nodig is om jou op integrale en gecontinueerde wijze onze Diensten te verlenen.

 

 

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Verwerkers

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende categorieën Verwerkers: Mollie (onze betaalprovider) en PostNL.. Zij verrichten de volgende diensten voor ons: Mollie verwerkt de betalingen van onze webshop, PostNL bezorgt de pakketten die wij naar onze klanten versturen.

 

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je onze cookieverklaring nalezen:https://www.copshop.nl/privacybeleid.

 

Overige bepalingen

Doorgifte

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

 

Websites van derden

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om de privacy policy van de betreffende website te lezen voordat je deze gaat gebruiken.

 

 

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie
  Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Recht op dataportabiliteit
  Je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Recht van bezwaar
  Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Klachtrecht
  Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Recht om toestemming in te trekken
  Je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

 

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

 

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 • nl
 • Smedestraat 2
 • 6411CR Heerlen
 • KvK: 89526651
 • Tel: 045-7100339
 • info@copshop.nl